شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۸۸

بررسي نقاط ضعف و قوت شركتهاي پيمانكاري

همين كـه مديريت پــروژه به يك شــركت داخلي سپرده ميشود هزينــه هاي انجام پروژه به نحو قابل ملاحظه اي كاهش مي يابد كه اين امــر در كشـور ايــران بــارها در پــروژه هــاي عمــراني بزرگ با ايجاد شركتهاي پيمانكار عمــومي تجــربه شده است كه بديهي است ايـن امر در اقتصاد ملي بسيار موثر خواهد بود. از نقــاط قوت مهــم ديگر ايجــاد اين شـركتها، خودبـاوري نيــروهاي داخلي در اجــراي پروژه هاي بزرگ عمراني كشــور مي باشد. به منظــور بهبود عملكـرد اين نهادها دو پيشنهاد اصلي زير را مي توان مطرح نمود. الف-ايجاد فضاي رقابتي از آنجــائي كه شركتهــاي بزرگــي كه به منظــور احداث پــروژه هاي بزرگ عمـرانــي كشــور بوجـود آمده اند اغلـب دولتـي مي بـاشند و در اين گـونه شركتهـا مسـائل كيفيتو هزينههاي تمام شده مورد توجه خاص نميباشـد، لـذا در صورتي كه به منظور احداث پروژه هاي بزرگ در كشور فضاي رقابتي ايجاد شود و پيمانكاران عمومي مجبور باشند كه در يك مناقصه با هم رقـابت كنند مسلمـاً قيمتهـا بــاز هم كـاهش يـافته و كيفيت انجـام كـار نيـز افـزايش مي يابد. ب-تقويت بخش طراحي و مهندسي يكـي از مهمتـرين عــوامل رشد صنعتي كشــور ايجاد دانش فنـي مي باشد كه متاسفانه در شركتهاي پيمانكار عمومي اين بخـش از توانمندي قابل قبولي برخودار نبوده است. البته لازم به توضيـح است كه بين ايجــاد رقــابت بين شــركتهــا و تقـويـت بخـش طــراحي و مهندسي رابطه كاملاً مستقيمي وجـود دارد. بدليــل فضــاي انحصــاري موجــود در كشــور تا حـال حاضر معمولاً قــرارداد به تنهــا شركت موجود سپـرده مي شـده و براي اين شركت نيـز انجــام پــروژه در مـدت زمــان مشخـص شده در قــرارداد مهمتـرين هـدف مــيباشد در حالــي كـه در محيط رقـابت كـه كـاهش هزينه ها نيز اهميت پيدا ميكند استفاده از تـوانمنديهاي داخـلــي تنها راه ممكن به نظر ميرسد و ايــن مسئله مطمئناً به تقويت هستــه هاي طراحي و مهندسي در داخل شركتهاي پيمانكار عمومي منجر خواهد شد. در صورتي كه چنين توانمندي در مجموعه شركتهاي پيمانكار عمومي فراهم آيد ارزش افزوده فـراواني ايجــاد خواهد شد يعنـي اگـر سفـارش هاي شركتهاي پيمانكار عمومي بر اساس طراحي هاي داخلي خود شركت باشد هــم قيمت پــروژه كاهش يافته و هم كيفيت كــار مي تواند به مقدار قابل ملاحظه اي بهبود يابد. شــركتهاي مديريت پــروژه با توجه به توانمنديهـاي مالــي و گسترده كار زياد ميتوانند تــاثيــرات ديگــري هم در بالا بردن سطــح فناوري كشور برجاي گــذارند. توجه به تــوليدات داخلـي مي تواند در كاهش هزينه هاي پروژه نقش مهمي را ايفـا كند. نكته ديگــر حائز اهميت اين كـه در پــروژه هاي بــزرگ (نيروگـاهي ، پالايشگاههـا و …) تجهيــزات مشخصــي بيشترين ارزش پــروژه را به خود اختصـاص مي دهند. اين مسئلـه بدين دليـل است كه دراين تجهيزات فناوريهاي پيشرفتـه اي بكـار رفته و توانايي ساخت در دست چند شركت باقي ماندهاست. از سوي ديگر، توليدكنندگان داخلــي به سرمايه گذاري براي توليد اين تجهيـزات خـاص كه مستلــزم سرمايه گذاري مالي و انساني زيادي است رغبتي نشـان نمي دهند. در ايـن شرايط نقش شركتهاي پيمـانكــار عمـومــي مي تواند بسيار موثر باشد بدين شكل كه اين شركتها وارد عمــل شده و پس از ارزيابي توانمنديهاي داخلي، زمينه هاي بخصوصي را مشخـص نمــوده حمايتهـاي لازم براي كسب دانش فنـي آنها را در داخــل كشــور به عمــل آورند و بـا استفــاده از تــوان سخت افـــزاري موجود كشور توليد اين تجهيزات را در داخل كشور امكــان پذير نمايد. البته بايد توجه داشت كــه بازار ايـن تجهيزات بايد كاملاً مدنظــر قرار گيــرد و در صورتي كه انجام چنين سرمايه گذاريهايي اقتصادي باشد به آن اقدام شود.
نوشته شده توسط در 17:29 |  لینک ثابت   •